×

Yuasa

Yuasa Recommendation Battery Brand Part Number
U1R Yuasa U1R
YBX1012 Yuasa YBX1012
YBX1019 Yuasa YBX1019
YBX1063 Yuasa YBX1063
YBX1072 Yuasa YBX1072
YBX1612 Yuasa 627SHD, YBX1612
YBX1616 Yuasa 616HD, YBX1616
YBX1629 Yuasa 629SHD, YBX1629
YBX1630 Yuasa 630HD, YBX1630
YBX1638 Yuasa 638HD, YBX1638
YBX1655 Yuasa 655HD, YBX1655
YBX1657 Yuasa YBX1657
YBX1663 Yuasa 663HD, YBX1663
YBX1664 Yuasa 664HD, YBX1664
YBX3005 Yuasa YBX3005
YBX3019 Yuasa YBX3019
YBX3031 Yuasa YBX3031
YBX3053 Yuasa YBX3053
YBX3054 Yuasa YBX3054
YBX3055 Yuasa YBX3055
YBX3057 Yuasa YBX3057
YBX3068 Yuasa YBX3068
YBX3069 Yuasa YBX3069
YBX3075 Yuasa YBX3065, YBX3075
YBX3086 Yuasa YBX3086
YBX3096 Yuasa YBX3096
YBX3100 Yuasa YBX3100
YBX3115 Yuasa YBX3115
YBX3214 Yuasa YBX3214
YBX3334 Yuasa YBX3334
YBX3640 Yuasa 640HD, YBX3640
YBX3641 Yuasa YBX3641
YBX3642 Yuasa 640SHD, YBX3642, YBXC640
YBX3663 Yuasa 663SHD, YBX3663
YBX3664 Yuasa 664SHD, YBX3664
YBX3669 Yuasa YBX3669
YBX3780 Yuasa YBX3780
YBX5019 Yuasa YBX5019
YBX5027 Yuasa YBX5027
YBX5057 Yuasa YBX5057
YBX5075 Yuasa YBX5075
YBX5096 Yuasa YBX5096
YBX5100 Yuasa YBX5100
YBX5115 Yuasa YBX5115
YBX5335 Yuasa YBX5335
Please contact us Yuasa 404, 421, 451, 501, 511, 521, 531, 541, 702, 703, 712, 713, 721, 722, 733, 895, 896, 897, 51814, 51913, 52015, 52515, 53030, 12N10-3A, 12N10-3A-1, 12N10-3A-2, 12N10-3B, 12N11-3A-1, 12N11-3B, 12N12-3B, 12N12A-4A-1, 12N14-3A, 12N18-3, 12N24-3, 12N24-3A, 12N24-4, 12N5.5-3B, 12N5.5-4A, 12N5.5-4B, 12N5.5A-3B, 12N5-3B, 12N5-4B, 12N7-3B, 12N7-4A, 12N7-4B, 12N7B-3A, 12N7D-3B, 12N9-3A, 12N9-3B, 12N9-4B-1, 44B19L, 615HD, 618HD, 620HD, 622HD, 622SHD, 623HD, 624HD, 625HD, 625SHD, 626HD, 627HD, 628HD, 629HD, 633HD, 643HD, 644HD, 656HD, 665SHD, 6N11-2D, 6N11A-1B, 6N11A-3A, 6N11A-4, 6N11A-4A, 6N12A-2C, 6N12A-2D, 6N2-2A, 6N2-2A-1, 6N2-2A-3, 6N2-2A-4, 6N2-2A-8, 6N2-2A-9, 6N2A-2C, 6N2A-2C-1, 6N2A-2C-3, 6N2A-2C-4, 6N4-2A, 6N4-2A-12, 6N4-2A-2, 6N4-2A-3, 6N4-2A-4, 6N4-2A-5, 6N4-2A-7, 6N4-2A-8, 6N4-2A-9, 6N4A-4D, 6N4B-2A, 6N4B-2A-3, 6N4B-2A-4, 6N4B-2A-5, 6N4C-1B, 6N-4C-1B, 6N5.5-1D, 6N6-1B, 6N6-1D, 6N6-1D-2, 6N6-3B, 6N6-3B-1, 6YB11-2D, 6YB8L-B, 723GM, 725GM, 727GM, 729GM, 732GM, B38-6A, B39-6, B49-6, B54-6, DCB105-6(ET), DCB125-6(ET), DCB1275-12(ET), DCB145-6(ET), DCB605-6(ET), DCB8125-8(ET), DCB875-8(ET), DCB890-8(ET), EN100-4, EN100-6, EN160-4, EN160-6, EN180-6, EN320-2, EN480-2, EN540-2, EN80-6, ENL100-12FT, ENL100-4, ENL100-6, ENL160-6, ENL320-2, ENL480-2, FXH100-12IFR, FXH140-12IFR, FXH155-12IFR, FXH185-12IFR, FXH190-12IFR, FXH200-12IFR, FXH45-12IFR, FXH90-12IFR, GS-L36-AGM, GS-L36-EFB, GYZ16H, GYZ16HL, GYZ20H, GYZ20HL, GYZ20L, GYZ32HL, HJ-A24L, HJ-LB20L, HJ-LD26L, HJ-S34B20L, HJ-S34B20L-A, HJ-S34B20R, HJ-S46B24L, HJ-S46B24L(S), HJ-S46B24R, HYB16A-AB, L26-70, L26-80, L26-AGM, L28-EFB, L35-100, L35-115, L35-90, L36-100, L36-AGM, L36-EFB, M26-80, M26-80S, M27-90, M27-90S, M31-100, M31-100S, NP0.8-12, NP1.2-12, NP1.2-12FR, NP1.2-6, NP10-12, NP10-6, NP12-12, NP12-12FR, NP12-6, NP1-6, NP17-12I, NP17-12IFR, NP18-12, NP18-12B, NP2.1-12, NP2.3-12, NP2.7-12, NP2.8-12, NP2.8-6, NP2-12, NP24-12I, NP3.2-12, NP3.2-12FR, NP38-12I, NP4-12, NP4-6, NP65-12I, NP7-12, NP7-12FR, NP7-12L, NP7-12LFR, NP7-6, NPC100-12I, NPC24-12I, NPC38-12I, NPC65-12I, NPH5-12, NPH5-12FR, NPL100-12, NPL100-12FR, NPL130-6IFR, NPL200-6, NPL200-6FR, NPL24-12I, NPL24-12IFR, NPL38-12I, NPL38-12IFR, NPL65-12I, NPL65-12IFR, NPL78-12IFR, NPW45-12, NPW45-12FR, RE12-12, RE12-12FR, RE5-12, RE5-12FR, RE7-12L, RE7-12LFR, REC10-12, REC12-12, REC14-12, REC22-12B, REC22-12I, REC26-12I, REC36-12I, REC50-12I, REC80-12I, REC80-12M, REW28, REW45-12, SLE1000, SLE500, SW200C, SW200P, SW280, SWL1100, SWL1100FR, SWL1800FR, SWL1850, SWL1850-6, SWL1850-6FR, SWL1850FR, SWL2250, SWL2250FR, SWL2300E, SWL2300EFR, SWL2300T, SWL2300TFR, SWL2500-6, SWL2500-6FR, SWL2500E, SWL2500EFR, SWL2500T, SWL2500TFR, SWL3300, SWL3300FR, SWL3800, SWL3800FR, SWL4250, SWL4250FR, SWL750, SWL750FR, SWL780FR, SWL780V, SY50-N18L-AT, SYB14L-A2, SYB14L-B2, TTZ10S, TTZ12S, TTZ14S, TTZ7S, U1, Y50-N18A-A, Y50-N18L-A, Y50-N18L-A3, Y50-N18L-A-CX, Y60-N24-A, Y60-N24L-A, Y7-12, YB10A-A2, YB10L-A2, YB10L-B, YB10L-B2, YB10L-BP, YB12A-A, YB12A-AK, YB12A-B, YB12AL-A, YB12AL-A2, YB12B-B2, YB12C-A, YB14-A2, YB14A-A1, YB14A-A2, YB14-B2, YB14L-A, YB14L-A1, YB14L-A2, YB14L-B2, YB16AL-A2, YB16-B, YB16B-A, YB16B-A1, YB16-B-CX, YB16C-B, YB16CL-B, YB16HL-A-CX, YB16L-B, YB18-A, YB18L-A, YB2.5L-C, YB2.5L-C-1, YB2.5L-C-2, YB30CL-B, YB30L-B, YB3L-A, YB3L-B, YB4L-A, YB4L-B, YB4L-B(CP), YB5L-B, YB6L-B, YB7-A, YB7B-B, YB7C-A, YB7L-B, YB7L-B2, YB9A-A, YB9-B, YB9L-A2, YB9L-B, YBX1017, YBX1027, YBX1038, YBX1048, YBX1049, YBX1065, YBX1075, YBX1096, YBX1100, YBX1222, YBX1615, YBX1618, YBX1620, YBX1621, YBX1622, YBX1623, YBX1624, YBX1625, YBX1626, YBX1627, YBX1628, YBX1632, YBX1633, YBX1643, YBX1644, YBX1656, YBX3004, YBX3008, YBX3009, YBX3012, YBX3014, YBX3017, YBX3027, YBX3030, YBX3056, YBX3063, YBX3077, YBX3078, YBX3102, YBX3108, YBX3110, YBX3111, YBX3113, YBX3202, YBX3205, YBX3335, YBX3623, YBX3625, YBX3627, YBX3628, YBX3629, YBX3630, YBX3665, YBX3750, YBX5005, YBX5012, YBX5020, YBX5053, YBX5054, YBX5056, YBX5063, YBX5068, YBX5069, YBX5110, YBX5116, YBX5202, YBX5334, YBX5623, YBX5625, YBX5627, YBX5629, YBX7005, YBX7014, YBX7019, YBX7027, YBX7030, YBX7031, YBX7053, YBX7054, YBX7055, YBX7096, YBX7100, YBX7110, YBX7115, YBX7335, YBX7625, YBX7629, YBX9012, YBX9019, YBX9020, YBX9027, YBX9096, YBX9115, YBXAX14, YHD-12, YIX30L, YIX30L-BS, YIX30L-BS-PW, YIX30L-PW, YPC100-12, YPC55-12, YT12A-BS, YT12B-BS, YT14B-BS, YT19BL-BS, YT4B-BS, YT4L-BS, YT7B-BS, YT9B-BS, YTR4A-BS, YTX12-BS, YTX14AH-BS, YTX14AHL-BS, YTX14-BS, YTX14-BS(CP), YTX14H-BS, YTX14L-BS, YTX15L-BS, YTX16-BS, YTX16-BS-1, YTX20A-BS, YTX20-BS, YTX20CH-BS, YTX20H-BS, YTX20HL-BS, YTX20HL-BS-PW, YTX20L-BS, YTX24HL-BS, YTX4L-BS, YTX4L-BS(CP), YTX5L-BS, YTX7A-BS, YTX7L-BS, YTX9-BS, YTX9-BS(CP), YTZ10S, YTZ12S, YTZ14S, YTZ4V, YTZ5S, YTZ6V, YTZ7S, YTZ7V, YTZ8V